Kundeservice

Salgsbetingelser

Indgåelse af aftale og betaling

Aftalens indgåelse

Booking af et ophold foregår på dansk og kan ske ved personlig, telefonisk eller skriftlig henvendelse. Bookingen, og dermed oplysningerne og vilkårene på hjemmesiden, er først bindende for In-France og kunden, når endelig bekræftelse for reservationen er sendt til kunden og deltagerbevis er udstedt.

Ved bestilling forudsættes kunden at have bekræftet, at han har accepteret de skriftligt meddelte og/eller på hjemmesiden oplyste vilkår for opholdet. Kunden er forpligtet til ved bestilling at oplyse navn, adresse, telefonnummer, antal rejsedeltagere og om muligt e-mail-adresse. Kunden er ydermere ved bestillingen forpligtet til at oplyse eventuelle personlige forhold for kunden eller andre rejsende, som kræver speciel hensyntagen i forbindelse med lejemålet (her tænkes på handicap, allergier eller deslige). Såfremt kunden vil medbringe husdyr, skal dette meddeles ved indtegningen. Husdyr må kun medbringes, hvis det er nævnt i opholdsbeviset, og det i øvrigt er tilladt fra ejer at medbringe dyr i boligen. Der må kun medbringes det antal husdyr der er nævnt i opholdsbeviset. 

Kundens særlige ønsker

Særaftaler baseret på kundens særlige ønsker skal, for at have gyldighed, fremgå af aftalen/deltagerbeviset eller skal på anden måde kunne dokumenteres.

Opholdets pris

Prisen omfatter samtlige i programmet eller aftalen nævnte ydelser samt alle obligatoriske skatter, afgifter mv. Dog skal evt. lokal turistskat betales direkte til ferieboligen / hotellet.

Depositum udgør 20 % af den samlede pris på det bestilte, dog minimum kr. 800,- pr. uge pr. bestilt feriebolig eller pr. hotelværelse. Depositum skal betales inden for 3 bankdage fra reservationsdato, hvis In-France har fremsendt bankoplysninger. I andre tilfælde følges de frister, som angives på girokortene.

Opholdets pris omfatter - hvor intet andet er anført - udelukkende indkvartering i hotelværelse/lejlighed samt. evt. forplejning i henhold til beskrivelsen på hjemmesiden. Oplysninger om krav til pas, visum eller vaccinationer kan fås hos In-France, eller det pågældende lands ambassade eller konsulat samt Statens Seruminstitut.
Udenlandske statsborgere anbefales at kontakte respektive ambassader, hvor de kan få information om, hvilke krav, der stilles til deres lands statsborgere.
In-France kan under ingen omstændigheder drages til ansvar for mulige omkostninger i forbindelse med at kunden undlader at undersøge krav til visum og vaccination. Udgifter til pas, visum, vaccinationer, forsikring o. lign. er ikke omfattet af prisen, og ansvaret for disse forhold påhviler den rejsende selv.

Særlige hotelfaciliteter så som adgang til tennisbane, minigolf o. lign. er sædvanligvis ikke inkluderet i opholdets pris, ligesom det på visse hoteller må påregnes, at der opkræves leje for liggestole, parasoller m.v.
Der gælder særlige regler for opnåelse af rabatter (børnerabatter, grupperabatter, opredningsrabatter etc.). Reglerne fremgår af prislisten eller oplyses hos In-France på forespørgsel.

Betaling

Betaling af opholdet med fradrag af evt. tidligere indbetalt depositum skal være In-France i hænde inden for de i bekræftelsen angivne frister. Overtrædelse af betalingsfristerne berettiger In-France til at annullere bestillingen.

Opholdets pris er beregnet på grundlag af gældende tariffer, priser, afgifter og valutakurser. In-France forbeholder sig derfor ret til inden afrejsetidspunktet at foretage sådanne prisforhøjelser som er forårsaget af ændringer i brændstofpriser, ændringer i skatter, afgifter og gebyrer samt ændringer i valutakurser.
Hvis prisen forhøjes mere end 10%, er kunden berettiget til at annullere opholdet og få indbetalte beløb fuldt refunderet. Det er dog en betingelse, at annulleringen meddeles In-France umiddelbart efter, at kunden er blevet underrettet om prisforhøjelsen. Dersom skatter eller afgifter m.v., som pålægges In-France direkte, og som er indregnet i opholdets pris, nedsættes eller bortfalder med virkning inden opholdets start, er In-France forpligtet til at godtgøre kunden det sparede beløb, såfremt det overstiger kr. 100,-.
Kunden skal underrettes om eventuelle prisændringer snarest muligt og senest 20 dage før opholdets start ved skriftlig meddelelse til den ved indtegningen eller senere af den rejsende oplyste adresse.